مقالات

بررسی مصالح ساختمانی مناسب با اهداف پایداری

با توجه به رشد افزون ساخت و ساز در صنعت معظم ساختمان و با عنايت به محدود بودن منابع تجديد ناپذير، وضعيت اقتصادي پيش روي نامعلوم دنيا و مسائل اجتماعي گسترده اي که اين صنعت را درگير خود کرده است، به نظر...

1399-12-11